• Άξονας 3

  Άξονας 3

  Ενημερωθείτε για τις προκηρύξεις και όλα τα νέα του προγράμματος
 • Προκηρύξεις

  Προκηρύξεις

  Δείτε τις προκηρύξεις του προγράμματος
  Διαβάστε περισσότερα

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με την 8251/19.11.2010 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, προκήρυξε τον με αριθμό 3/2010 Ανοικτό Διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου για το έργο με τίτλο: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013.

Η εταιρεία  «ΘΕΣΣΑΛΙΑ – Περιφερειακή Εταιρεία Αγροτικής Ανάπτυξης - αμκε» από κοινού με τις  Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ,  υπέβαλλε πρόταση προσφοράς στις 24/01/2011 για την ανάληψη του έργου του Υποστηρικτικού Μηχανισμού για την υλοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων του Άξονα 3. του ΠΑΑ της Ελλάδας 2007-2013» στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

 Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατακυρώθηκε στην εταιρεία  «ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΠΕΑΑ αμκε» η Σύμβαση ανάθεσης του έργου «Υποστηρικτικός Μηχανισμός  για την υλοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων του Άξονα 3. του ΠΑΑ της Ελλάδας 2007-2013» στην Περιφέρεια Θεσσαλίας με την αρ. πρωτ. 4237/13.09.2011 (ΑΔΑ 4Α8ΨΒ-7ΤΤ) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Με την υπογραφή της από 24/05/2012 Σύμβασης με το  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η  «ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΠΕΑΑ αμκε» αναλαμβάνει το έργο της Κεντρικής Μονάδαςτου Υποστηρικτικού Μηχανισμού  για την υλοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων του Άξονα 3. του ΠΑΑ της Ελλάδας 2007-2013 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενώ  την υλοποίηση του έργου του Υποστηρικτικού Μηχανισμού σε κάθε επί μέρους γεωγραφική ενότητα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αναλαμβάνουν οι Αναπτυξιακές  Εταιρείες ΟΤΑ που αποτελούν τα μέλη του δικτύου (τοπικές αντένες), ως ακολούθως:

 • Α.Ε.ΝΟ.Λ. ΑΕ, «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ», για την νομαρχιακή γεωγραφική ενότητα του ν. Λάρισας,
 • ΑΝ.ΚΑ ΑΕ, «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ», για την νομαρχιακή γεωγραφική ενότητα του ν. Καρδίτσας.
 • ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ, «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ», για την νομαρχιακή γεωγραφική ενότητα του ν. Τρικάλων.
 • Ε.Α.Π. ΑΕ., «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ». για την νομαρχιακή γεωγραφική ενότητα του ν. Μαγνησίας.
Please wait...