Τα όργανα που διευθύνουν και διαχειρίζονται τις υποθέσεις της εταιρείας είναι:

  1. η Γενική Συνέλευση (ΓΣ)
  2. το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ)
  3. η Διαχειριστική Επιτροπή (ΔΕ)
  4. ο Πρόεδρος - Διαχειριστής (Π/Δ)
  5. ο Διευθυντής (Δ)

Στελεχιακό Δυναμικό

Το προσωπικό της Εταιρείας διακρίνεται σε επιστημονικό, τεχνικό, διοικητικό και βοηθητικό και προσλαμβάνεται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου και συμβάσεις μίσθωσης έργου, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

Κατά το έτος 2012 στην εταιρία απασχολούνται τα εξής στελέχη:

Πάτρας Παναγιώτης

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Καραγεώργου Χρύσα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Τριγάζη Βασιλική

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Δήμου Σταμούλης-Χαράλαμπος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Καφφές Ζήσης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Please wait...