ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Αντικείμενο της έκθεσης αποτελεί ο προσδιορισμός δράσεων και ενεργειών, εντός ενός ‘Περιφερειακού και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού’ για τις περιοχές «Φύση 2000» και στους ‘υδάτινους πόρους’ όλης της Θεσσαλίας που θα πρέπει να εστιάζουν περισσότερο στους τομείς που έχουν επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, όπως είναι η γεωργία, η δασοπονία, η αλιεία, η παραγωγή και η χρήση της ενέργειας, η βιομηχανία, οι μεταφορές και ο τουρισμός.

Λήψη


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η διαγνωστική έκθεση για την προώθηση της καινοτομίας των Θεσσαλικών προϊόντων και τροφίμων δημιουργήθηκε από εθελοντές επιστήμονες, κατοίκους της Θεσσαλίας με σκοπό να προχωρήσει στη θέσπιση προδιαγραφών διαγνωστικής μελέτης με την τεχνική SCOP. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της, συγκεντρώθηκαν παραδείγματα καινοτόμων τεχνικών και οργάνωσης του πρωτογενή τομέα. Για πρώτη φορά επιχειρήθικε η προσέγγιση του συστήματος διαχείρισης και διάχυσης καινοτομίας για τον πρωτογενή τομέα και την ύπαιθρο μέσω της Ομάδας Έργου.

Λήψη

Please wait...