Στον Άξονα 7. εντάσσονται οι Δομές Στήριξης για την παροχή τεχνικής στήριξης για την εφαρμογή των ΟΠΑΑΧ. Συγκεκριμένα οι Δομές Στήριξης προβλέπονται ως Μέτρο 7.14 στον Άξονα 7. του Ε.Π «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» και έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών στήριξης:

  • στους κατοίκους των αγροτικών περιοχών των γεωγραφικών ενοτήτων όπου υλοποιούνται τα Ο.Π.Α.Α.Χ. (ως δυνητικούς δικαιούχους) καθώς και
  • στα φυσικά και νομικά πρόσωπα, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, που τελικώς εγκρίνονται και επιχορηγούνται για την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο των Ο.Π.Α.Α.Χ. (δικαιούχοι) στα προγράμματα αυτά.
Στόχος των Δομών Στήριξης είναι :
  • σε πρώτο επίπεδο η αναβάθμιση της παρεχόμενης υποστήριξης στους δικαιούχους των παραπάνω περιοχών έτσι ώστε να επιτευχθεί η ορθή υλοποίηση και παρακολούθηση της πορείας του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επιμέρους έργων που υλοποιούνται από αυτούς.
  • σε δεύτερο επίπεδο στόχος του μέτρου είναι η δημιουργία φορέων σε περιφερειακό επίπεδο για την προώθηση της ανάπτυξης του αγροτικού χώρου στο επίπεδο αυτό.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για τον λόγο αυτό προκήρυξε, σύμφωνα με το Π.Δ.346/98 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.18/2000, ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ μεταξύ εταιριών αγροτικής ανάπτυξης για την ανάθεση του έργου της Δομής Στήριξης για τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης των Περιφερειών της χώρας, που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» καθώς και στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα.
Η «Θεσσαλία – Περιφερειακή Εταιρεία Αγροτικής Ανάπτυξης», η οποία είναι αστική Εταιρεία μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, μετά από επιτυχή συμμετοχή στον ανωτέρω δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την επιλογή Δομής Στήριξης για την περιφέρεια Θεσσαλίας και βάση την με αριθ. πρωτ. 262297/4504/20-6-2002 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ανέλαβε το έργο της τεχνικής στήριξης των εννέα (9) Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης του Αγροτικού Χώρου που υλοποιούνται στην περιφέρεια Θεσσαλίας.
Η «Θεσσαλία – Περιφερειακή Εταιρεία Αγροτικής Ανάπτυξης», με βάση τον σχεδιασμό του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανέλαβε το έργο και την λειτουργία της Κεντρικής Μονάδας Συντονισμού, ενώ οι «τοπικές αντένες» που υποστηρίζουν ουσιαστικά τα Ο.Π.Α.Α.Χ. καθενός εκ των τεσσάρων (4) νομών της Θεσσαλίας είναι Αναπτυξιακές Εταιρείες της τοπικής αυτοδιοίκησης και υποστηρίζουν τα Ο.Π.Α.Α.Χ. κάθε νομού ως ακολούθως :
  • το Κέντρο Ανάπτυξης Καλαμπάκας - Πύλης Α.Ε. (ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ), θα υποστηρίξει την εφαρμογή των 3 ΟΠΑΑΧ του ν. Τρικάλων.
  • η Αναπτυξιακή Καρδίτσας Α.Ε. (ΑΝΚΑ ΑΕ) θα υποστηρίξει την εφαρμογή των 2 ΟΠΑΑΧ του ν. Καρδίτσας.
  • η Αναπτυξιακή Ελασσόνας & Κισσάβου Α.Ε. (ΑΝΕΛΚΙΣ ΑΕ) θα υποστηρίξει την εφαρμογή των 2 ΟΠΑΑΧ του ν. Λάρισας.
  • οι Αναπτυξιακή Εταιρεία Μαγνησίας Α.Ε. (ΑΝΕΜ ΑΕ) και Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου ΑΕ (ΕΑΠ ΑΕ) θα υποστηρίξουν την εφαρμογή των 2 ΟΠΑΑΧ του ν. Μαγνησίας.

 

Please wait...