Κ.Υ.Α. 14496 - 09/07/2013

Θέμα: «2η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4424/721/2.06.2010 κοινής υπουργικής απόφασης περί καθεστώτων ενισχύσεων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 για τον Άξονα 3 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ)

Λήψη


ΦΕΚ 341/19-02-2013

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013 (Π.Α.Α. 2007−2013) Άξονας 3 «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ 311 «ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.).

Λήψη


ΦΕΚ 342/19-02-2013

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 –

2013 (Π.Α.Α. 2007−2013) Άξονας 3 «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ 312 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.).

Λήψη


ΦΕΚ 343/19-02-2013

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 –

2013 (Π.Α.Α. 2007−2013) Άξονας 3 «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ 313 «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.).

 

Λήψη


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14840/25-10-2012

Θέμα: «Κατευθύνσεις για την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας παροχής σύμφωνης γνώμης, που ορίζεται στο άρθρο 30 του Ν.3498/2006 (Φ.Ε.Κ. 230/Α’) περί τουριστικής προβολής των φορέων του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα».

ΛήψηΦΕΚ 1974/05-09-2011

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4424/721/2.06.2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί καθεστώτων ενισχύσεων της προγραμματικής περιόδου 2007−2013 για τον Άξονα 3 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007−2013» (ΠΑΑ).

Λήψη


ΦΕΚ 1055/12-07-2010 ΤΕΥΧΟΣ Β'

Λεπτομέρειες εφαρμογής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 4424/721/2.06.2010 Καθεστώτα Ενισχύσεων της Προγραμματικής Περιόδου 2007−2013 για τον Άξονα 3 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007−2013 (ΠΑΑ).

Λήψη


ΦΕΚ 894/22-06-2010

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αριθμ. 2974/8.4.2009 κοινής απόφασης Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης «Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»

Λήψη


ΚΥΑ 4424/02-06-2010

ΘΕΜΑ: Καθεστώτα Ενισχύσεων της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 για τον Άξονα 3 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ)

Λήψη


Please wait...