Περιοχές ΟΠΑΑΧ

Κατά την 3η Προγραμματική Περίοδο (2000-2006) για την ανάπτυξη της γεωργίας αλλά και της υπαίθρου τέθηκαν από την ελληνική πολιτεία μετά από συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με κύρια κατευθυντήρια γραμμή την Agenda 2000 οι παρακάτω γενικοί στόχοι:

α) βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας,
β) βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου και
γ) διατήρηση του περιβάλλοντος και της κοινωνικής συνοχής για όλο τον αγροτικό πληθυσμό.

Στην επίτευξη των στόχων αυτών για την περιφέρεια Θεσσαλίας συμμετέχουν κύρια το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων μέσω της υλοποίησης μίας σειράς αλληλένδετων προγραμμάτων, μεταξύ των οποίων σημαντικότερα είναι το Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη- Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» (Ε.Π. Α.Α-Α.Υ) και η Περιφέρεια Θεσσαλίας μέσω του Γ’ ΠΕΠ Θεσσαλίας 2000-2006. Το Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» περιλαμβάνει επτά (7) άξονες δραστηριότητας, όπου υλοποιούνται τριάντα τέσσερα (34) μέτρα με συνολικό προϋπολογισμό 3 δις ΕΥΡΩ περίπου. Μεταξύ αυτών και οι δράσεις του Άξονα 7. στον οποίο εντάσσονται τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Xώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ) που αποτυπώνονται σε δεκατέσσερα (14) συνολικά μέτρα. Τα μέτρα αυτά είναι τα ακόλουθα :

 • οι έγγειες βελτιώσεις (7.1.),
 • η δημιουργία υπηρεσιών διαχείρισης εκμεταλλεύσεων (7.2.),
 • η εμπορία γεωργικών προϊόντων ποιότητας (7.3.)
 • βασικές υπηρεσίες για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό (7..4.)
 • η ανάπτυξη και ανακαίνιση χωριών-προστασία και διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς (7.5.)
 • η διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη γεωργία για να παρασχεθεί η δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων ή απόκτησης εναλλακτικών εισοδημάτων (7.6.)
 • η διαχείριση των υδατικών πόρων της γεωργίας (7.7.),
 • η ανάπτυξη και βελτίωση της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη της γεωργίας (7.8.),
 • η ενθάρρυνση των τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων (7.9.)
 • η προστασία του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τη γεωργία, τη δασοκομία, τη διατήρηση του τοπίου, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων (7.10),
 • η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (7.11),
 • οι επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων πρώτης μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων (7.12),
 • οι επενδύσεις για τη βελτίωση και τον εξορθολογισμό υλοτόμησης, μεταποίησης και εμπορίας των δασοκομικών προϊόντων (7.13) και, τέλος,
 • παροχή βασικών υπηρεσιών για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό, (7.14).

Αντίστοιχα δομημένα μέτρα υπάρχουν και χρηματοδοτούνται στα Ο.Π.Α.Α.Χ. του Γ’ ΠΕΠ Θεσσαλίας.
Στόχος των δράσεων αυτών είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μίας πολιτικής για την ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη των ορεινών & μειονεκτικών αγροτικών περιοχών της χώρας. Τα ΟΠΑΑΧ αποβλέπουν στην προώθηση της εφαρμογής ολοκληρωμένων στρατηγικών αειφόρου ανάπτυξης και υψηλής ποιότητας, με απώτερο στόχο την ανασυγκρότηση της υπαίθρου. Η πολιτική αυτή έχει σκοπό την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική αναβάθμιση της υπαίθρου, κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η οικονομική αυτοδυναμία της, η προστασία του περιβάλλοντος και η διάσωση και διαφύλαξη των στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς. Βασικά χαρακτηριστικά της πολιτικής αυτής, η οποία αποκλίνει από τις παραδοσιακές μονοτομεακές λογικές, είναι τα εξής :

 • η αντιμετώπιση των προβλημάτων σε γεωγραφικό επίπεδο, και συγκεκριμένα σε περιοχές παρέμβασης
 • με ομοιογενή χαρακτηριστικά, διαρθρωτικές αδυναμίες και προοπτικές ανάπτυξης
 • η συμμετοχή στην ανάπτυξη όλων των τομέων της οικονομίας, και όχι μόνο του αγροτικού τομέα
 • η αξιοποίηση του ενδογενούς δυναμικού κάθε περιοχής
 • η επεξεργασία και προσαρμογή της πολιτικής σε τοπικές ανάγκες και δυνατότητες μέσω πολυσυλλεκτικών διαδικασιών σχεδιασμού «εκ των κάτω προς τα άνω».
 • η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ των εμπλεκομένων κεντρικών και τοπικών φορέων
Please wait...