ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.

Η εταιρεία «ΘΕΣΣΑΛΙΑ – Περιφερειακή Εταιρεία Αγροτικής Ανάπτυξης - αμκε» ανέλαβε την υλοποίηση του έργου «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, Η «ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΠΕΑΑ αμκε» έχει τον ρόλο της Κεντρικής Μονάδας ενώ την υλοποίηση του έργου του Υποστηρικτικού Μηχανισμού σε κάθε επί μέρους γεωγραφική ενότητα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αναλαμβάνουν οι Αναπτυξιακές Εταιρείες ΟΤΑ που αποτελούν τα μέλη του Δικτύου (τοπικές αντένες), ως ακολούθως:
• Α.Ε.ΝΟ.Λ. ΑΕ, για την νομαρχιακή γεωγραφική ενότητα του ν. Λάρισας,
• ΑΝ.ΚΑ ΑΕ, για την νομαρχιακή γεωγραφική ενότητα του ν. Καρδίτσας.
• ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ, για την νομαρχιακή γεωγραφική ενότητα του ν. Τρικάλων.
• Ε.Α.Π. ΑΕ., για την νομαρχιακή γεωγραφική ενότητα του ν. Μαγνησίας.


Μάθετε περισσότερα

Προγράμματα που έχουν ολοκληρωθεί

ΔΟΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Ο.Π.Α.Α.Χ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΜΕΤΡΟ 7.14 του Ε.Π.“AA-AY” 2000 - 2006)

Μέτρο 7.14. Δομές Στήριξης Στον Άξονα 7. εντάσσονται οι Δομές Στήριξης για την παροχή τεχνικής στήριξης για την εφαρμογή των ΟΠΑΑΧ. Συγκεκριμένα οι Δομές Στήριξης προβλέπονται ως Μέτρο 7.14 στον Άξονα 7. του Ε.Π «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» και έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών στήριξης.

Μάθετε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Ο.Π.Α.Α.Χ.)

Κατά την 3η Προγραμματική Περίοδο (2000-2006) για την ανάπτυξη της γεωργίας αλλά και της υπαίθρου τέθηκαν από την ελληνική πολιτεία μετά από συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με κύρια κατευθυντήρια γραμμή την Agenda 2000 οι παρακάτω γενικοί στόχοι

α) βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας,
β) βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου και
γ) διατήρηση του περιβάλλοντος και της κοινωνικής συνοχής για όλο τον αγροτικό πληθυσμό.

Μάθετε περισσότερα

Please wait...