Σκοποί της εταιρίας είναι:

 • Η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, 
 • η επιτάχυνση της ισόρροπης περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, 
 • η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της θεσσαλικής γεωργίας, 
 • η ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη του θεσσαλικού αγροτικού χώρου, με απώτερο στόχο την αναδιάρθρωση της αγροτικής οικονομίας και την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική αναβάθμιση της θεσσαλικής υπαίθρου,
 • η διατήρηση του ανθρωπογενούς & φυσικού περιβάλλοντος
 • η αξιοποίηση των τοπικών ενεργειακών πόρων και ιδιαίτερα η προώθηση των Ανα-νεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας και η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας,
 • η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού σε οποιαδήποτε πληθυσμιακή ομάδα και η βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλο τον θεσσαλικό αγροτικό πληθυσμό,
 • η αντιμετώπιση των προβλημάτων σε γεωγραφικά προσδιορισμένο περιφερειακό επίπεδο και συγκεκριμένα σε περιοχές παρέμβασης με ομοιογενή χαρακτηριστικά, διαρθρωτικές αδυναμίες και προοπτικές ανάπτυξης,
 • η συμμετοχή στην ανάπτυξη όλων των τομέων της οικονομίας, και όχι μόνο του αγροτικού τομέα,
 • η αξιοποίηση του ενδογενούς δυναμικού του θεσσαλικού αγροτικού χώρου,
 • η επεξεργασία και προσαρμογή ευρωπαϊκών & εθνικών πολιτικών σε τοπικές ανάγκες και δυνατότητες, μέσω πολυσυλλεκτικών διαδικασιών σχεδιασμού «εκ των κάτω προς τα πάνω»,
 • η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ των εμπλεκομένων κεντρικών, περιφερειακών και τοπικών φορέων,
 • η προστασία του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος μέσω της εισαγωγής ήπιων αναπτυξιακών δράσεων σε όλα τα επίπεδα,
 • η τεχνική υποστήριξη των θεσσαλικών Αναπτυξιακών Εταιριών της ΤΑ στην προετοιμασία, διεκδίκηση και υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, στον συντονισμό των προγραμμάτων αυτών και στην ένταξη στην συνολική στρατηγική για την ανάπτυξη του θεσσαλικού αγροτικού χώρου,
 • η έρευνα & μελέτη με στόχο το σχεδιασμό καινοτόμων προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση των αναπτυξιακών προβλημάτων του θεσσαλικού αγροτικού χώρου και την σύνθεση των θεωρητικών προσεγγίσεων με τις πρακτικές εφαρμογές μέσα από την συνεργασία με Ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.
 • η εκπαίδευση & κατάρτιση στελεχών των επιχειρήσεων, των αναπτυξιακών εταιριών και των τοπικών φορέων, αιρετών και παραγωγών για την εφαρμογή & προώθηση της καινοτομίας, τον σχεδιασμό και υλοποίηση πολιτικών υπέρβασης του κοινωνικού αποκλεισμού, την προβολή και προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών του θεσσαλικού αγροτικού χώρου,
 • η μεταφορά τεχνολογίας για τον εκσυγχρονισμό των μικρών & μεσαίων επιχειρήσεων της θεσσαλικής υπαίθρου, το σχεδιασμό νέων προϊόντων και υπηρεσιών με έμφαση στην χρήση νέων τεχνολογιών, 
 • το σχεδιασμό επικοινωνιακής πολιτικής για την ενιαία προβολή των προϊόντων και των υπηρεσιών του θεσσαλικού αγροτικού χώρου,
 • τη δημιουργία ή την συμμετοχή σε περιφερειακά, διαπεριφερειακά, διατοπικά, διακρατικά δίκτυα ανταλλαγής εμπειριών τόσο ανάμεσα στις αναπτυξιακές εταιρίες και στους τοπικούς φορείς, όσο και σε συνεργασία με αντίστοιχους φορείς των άλλων περιφερειών της χώρας και των χωρών της Ευρώπης.
 • την ενημέρωση, πληροφόρηση & ευαισθητοποίηση ιδιαίτερα του θεσσαλικού αγροτικού πληθυσμού, καθώς και των περιφερειακών φορέων της Θεσσαλίας για αποφάσεις, πολιτικές, συνθήκες, σχέσεις και τάσεις σε εθνικό, Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο που επηρεάζουν την ανάπτυξη της Θεσσαλίας,
 • την οργάνωση και την προετοιμασία της εταιρείας με στόχο να αποτελέσει τον φορέα διαχείρισης των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης για την περιοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Please wait...