Η «ΘΕΣΣΑΛΙΑ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΑΜΚΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γνωρίζει στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους αναδόχους ότι ακυρώνεται ο πρόχειρος διαγωνισμός για το έργο «Σχεδίαση, Υλοποίηση & θέση σε λειτουργία εφαρμογών & Βάσεων Δεδομένων παρουσίασης & διαχείρισης του ψηφιοποιημένου υλικού & Υλοποίηση πολιτιστικού-τουριστικού κόμβου», που αποτελεί το Υποέργο 3, του έργου με τίτλο «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006 Γ΄ ΚΠΣ. Οι προσφορές που έχουν υποβληθεί στα γραφεία της εταιρείας θα επιστραφούν στους υποψηφίους αναδόχους χωρίς να αποσφραγιστούν. Η «ΘΕΣΣΑΛΙΑ- Περιφερειακή Εταιρεία Αγροτικής Ανάπτυξης» αμκε αφού επανεξετάσει το περιεχόμενο και τα παραδοτέα του έργου θα αποφασίσει για την επαναπροκήρυξή του έργου στο εγγύς μέλλον.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΤΣΙΟΣ