Η «Θεσσαλία- Περιφερειακή Εταιρεία Αγροτικής Ανάπτυξης» αμκε
προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό
με κριτήριο κατακύρωσης τη ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την ανάθεση του έργου «Σχεδίαση, Υλοποίηση & θέση σε λειτουργία εφαρμογών & Βάσεων Δεδομένων παρουσίασης & διαχείρισης του ψηφιοποιημένου υλικού & Υλοποίηση πολιτιστικού-τουριστικού κόμβου», Υποέργο 3, του έργου με τίτλο «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006 Γ΄ ΚΠΣ. • Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού: «ΘΕΣΣΑΛΙΑ - Περιφερειακή Εταιρεία Αγροτικής Ανάπτυξης» αμκε, Σωκράτους 111 – 41336 Λάρισα. • Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 04/04/2008 ώρα 13:00. • Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού : 04/04/2008 ώρα 13:00. Οι προσφορές όσων συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να υποβληθούν στη γραμματεία της «ΘΕΣΣΑΛΙΑ - Περιφερειακής Εταιρείας Αγροτικής Ανάπτυξης» αμκε, μέχρι την ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται στη διακήρυξη. Προσφορά μπορεί να υποβληθεί και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που απευθύνεται στη «ΘΕΣΣΑΛΙΑ - Περιφερειακή Εταιρεία Αγροτικής Ανάπτυξης» αμκε και απευθύνεται προς την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. Όσες προσφορές υποβληθούν έτσι θα ληφθούν υπόψη μόνο αν φτάσουν στον τόπο του διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου είναι 30.000,00 € πλέον του Φ.Π.Α. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την προμήθεια του Αναλυτικού Τεύχους του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά στις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της εταιρείας «ΘΕΣΣΑΛΙΑ - Περιφερειακή Εταιρεία Αγροτικής Ανάπτυξης», τηλ 2410-555282, φαξ 2410-555283, υπεύθυνος κος Χάρης Δήμου ή να αιτηθούν το Αναλυτικό Τεύχος μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση info@ruralthessaly.gr, ή να το ανακτήσουν από την ιστοσελίδα www.ruralthessaly.gr της εταιρείας. Το κόστος δημοσίευσης θα βαρύνει τον ανάδοχο του έργου. Το παρόν έργο χρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) & κατά 20% από εθνικούς πόρους.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΤΣΙΟΣ