Ολοκλήρωση Διαγωνισμών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πολιτιστικός και Τουριστικός Ηλεκτρονικός Κόμβος στην Περιφέρεια Θεσσαλίας»