Το Μέτρο 311 «Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες» χρηματοδοτείται από ιδιωτικούς πόρους και δημόσια δαπάνη. Η δημόσια δαπάνη αποτελείται από την εθνική συμμετοχή (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) και την κοινοτική συμμετοχή που αποτελεί το 72% της δημόσιας δαπάνης και καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) μέσω του οποίου η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές.


Στόχοι:

 • Η παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων και απόκτησης εναλλακτικών εισοδημάτων για τη μείωση της υποαπασχόλησης στο γεωργικό τομέα, τη δημιουργία ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές ομάδες πληθυσμού, τη βελτίωση εισοδημάτων και τη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο.

Κατηγορίες δράσεων:

1. Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί :

 • μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης,
 • χώρων εστίασης και αναψυχής,
 • επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (π.χ. εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας),
 • μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων (σε ενδεικτικούς επαγγελματικούς κλάδους),
 • επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (σε ενδεικτικούς επαγγελματικούς κλάδους),
 • επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση.

2. Βελτίωση υποδομών επιχειρήσεων (των κατηγοριών που αναφέρονται στις δράσεις αυτού του Μέτρου και για τους δικαιούχους αυτού του Μέτρου) με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ. φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας κ.λ.π.) και σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.

Δικαιούχοι

 • Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση.
 • Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες.

Ύψος ενίσχυσης

 • Όσον αφορά στις υποδομές διανυκτέρευσης (μέγιστος αριθμός κλινών  40) το επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται μέχρι 600.000 €.
 • Για τις λοιπές επιχειρήσεις το συνολικό κόστος θα ανέρχεται μέχρι 300.000 €.
 • Το μέγιστο όριο ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει μέχρι 50%.