Το Μέτρο 311 «Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες» χρηματοδοτείται από ιδιωτικούς πόρους και δημόσια δαπάνη. Η δημόσια δαπάνη αποτελείται από την εθνική συμμετοχή (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) και την κοινοτική συμμετοχή που αποτελεί το 72% της δημόσιας δαπάνης και καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) μέσω του οποίου η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές.


Στόχοι:

 • Η παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων και απόκτησης εναλλακτικών εισοδημάτων για τη μείωση της υποαπασχόλησης στο γεωργικό τομέα, τη δημιουργία ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές ομάδες πληθυσμού, τη βελτίωση εισοδημάτων και τη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο.

Κατηγορίες δράσεων:

1. Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί :

 • μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης,
 • χώρων εστίασης και αναψυχής,
 • επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (π.χ. εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας),
 • μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων (σε ενδεικτικούς επαγγελματικούς κλάδους),
 • επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (σε ενδεικτικούς επαγγελματικούς κλάδους),
 • επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση.

2. Βελτίωση υποδομών επιχειρήσεων (των κατηγοριών που αναφέρονται στις δράσεις αυτού του Μέτρου και για τους δικαιούχους αυτού του Μέτρου) με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ. φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας κ.λ.π.) και σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.

Δικαιούχοι
Ισχύει ο ίδιος οδηγός εφαρμογής με αυτόν της 1ης προκήρυξης αλλά συμφωνα με την νέα προκήρυξη δικαιούχοι είναι:

 • Φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι επαγγελματίες αγρότες, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών σύμφωνα με τον υπ. αριθ. 3874 Νόμο (ΦΕΚ 151/Α/2010) “Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων”.
 • 2. Νέοι Γεωργοί στα πλαίσια του καθεστώτος ενίσχυσης του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2007-2013.

Ύψος ενίσχυσης

 • Όσον αφορά στις υποδομές διανυκτέρευσης (μέγιστος αριθμός κλινών  40) το επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται μέχρι 600.000 €.
 • Για τις λοιπές επιχειρήσεις το συνολικό κόστος θα ανέρχεται μέχρι 300.000 €.
 • Το μέγιστο όριο ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει μέχρι 50%.

Η τεκμηρίωση της επιλεξιμότητας του δικαιούχου απαιτεί την προσκόμιση των παρακάτω εγγράφων τα οποία αποτελούν πρωτεύοντα δικαιολογητικά:
Α. Βεβαίωση στον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ
Β. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο.
Γ. Αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων των τριών τελευταίων ετών ή φορολογικών δηλώσεων (Ε1) σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό σημείωμα.
Δ. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών (η εν λόγω βεβαίωση ταυτοποιείται με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)

Ισχύει ο ίδιος οδηγός εφαρμογής με αυτόν της 1ης προκήρυξης αλλά έχει αλλάξει ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων - φακέλων υποψηφιότητας.
Οι αιτήσεις ενίσχυσης- φάκελοι υποψηφιότητας θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά και εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής υποβολής θα κατατίθεται ο φυσικός φάκελος (πρωτότυπο και αντίγραφο) στον Υποστηρικτικό Μηχανισμό ΘΕΣΣΑΛΙΑ Π.Ε.Α.Α. ή στις κατά τόπους Αντένες ΑΝ.ΚΑ Α.Ε., Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε., ΕΑΠ Α.Ε. και ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.