Το Μέτρο 313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» χρηματοδοτείται από ιδιωτικούς πόρους και δημόσια δαπάνη. Η δημόσια δαπάνη αποτελείται από την εθνική συμμετοχή (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) και την κοινοτική συμμετοχή που αποτελεί το 72% της δημόσιας δαπάνης και καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) μέσω του οποίου η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

Στόχοι του Μέτρου:

 • Η βελτίωση και οργάνωση του τουριστικού προϊόντος στην περιοχή παρέμβασης
 • Η ενίσχυση της απασχόλησης στην περιοχή παρέμβασης
 • Η αύξηση της επισκεψιμότητας των περιοχών παρέμβασης
 • Η συμβολή στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου
 • Η προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών

Κατηγορίες δράσεων
Το μέτρο περιλαμβάνει παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης.
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός χώρων εστίασης και αναψυχής. 
 • Ίδρυση και εκσυγχρονισμός γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού. 
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού, (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης).
 • Βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων (των κατηγοριών που αναφέρονται στις δράσεις της κατηγορίας «παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας» αυτού του Μέτρου και για τους δικαιούχους αυτού του Μέτρου) με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ. φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας κλπ.) και σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.


Δικαιούχοι:
Ισχύει ο ίδιος οδηγός εφαρμογής με αυτόν της 1ης προκήρυξης αλλά συμφωνα με την νέα προκήρυξη δικαιούχοι είναι:

 • Φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εκτός Μέτρου 311), κάτοικοι ή μη των περιοχών παρέμβασης του Άξονα 3, που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ύψος ενίσχυσης

 • Για τις υποδομές διανυκτέρευσης (μέγιστος αριθμών κλινών 40) το συνολικό επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται έως 600.000 € .Για τις υπόλοιπες δράσεις (ιδρύσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων) το συνολικό επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται μέχρι 300.000 €.
 • Για τις παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται στο 70% του συνολικού κόστους το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ.
 • Για τις παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας το μέγιστο όριο ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει μέχρι 50%.

Ισχύει ο ίδιος οδηγός εφαρμογής με αυτόν της 1ης προκήρυξης αλλά έχει αλλάξει ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων - φακέλων υποψηφιότητας.
Οι αιτήσεις ενίσχυσης- φάκελοι υποψηφιότητας θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά και εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής υποβολής θα κατατίθεται ο φυσικός φάκελος (πρωτότυπο και αντίγραφο) στον Υποστηρικτικό Μηχανισμό ΘΕΣΣΑΛΙΑ Π.Ε.Α.Α. ή στις κατά τόπους Αντένες ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.ΕΑΠ Α.Ε. και ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

Δεν έχει προκηρυχθεί το Μέτρο 313Α που αφορά στα έργα δημόσιου χαρακτήρα.