ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Β' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2013) Έληξε

Το Μέτρο 311 «Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες» χρηματοδοτείται από ιδιωτικούς πόρους και δημόσια δαπάνη. Η δημόσια δαπάνη...

Διαβάστε περισσότερα


ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Β' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2013) Έληξε

Tο Μέτρο 312 «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων» χρηματοδοτείται από ιδιωτικούς πόρους και δημόσια δαπάνη. Η δημόσια...

Διαβάστε περισσότερα


ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Β' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2013) Έληξε

Το Μέτρο 313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» χρηματοδοτείται από ιδιωτικούς πόρους και δημόσια δαπάνη. Η δημόσια δαπάνη αποτελείται από...

Διαβάστε περισσότερα


ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Α' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2010) Έληξε

Το Μέτρο 311 «Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες» χρηματοδοτείται από ιδιωτικούς πόρους και δημόσια δαπάνη. Η δημόσια δαπάνη...

Διαβάστε περισσότερα


ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Α' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2010) Έληξε

Tο Μέτρο 312 «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων» χρηματοδοτείται από ιδιωτικούς πόρους και δημόσια δαπάνη. Η δημόσια...

Διαβάστε περισσότερα

Please wait...